cementoltd@gmail.com
משרד: 1700-702-750
עמרם: 052-8607104 | שמעון: 052-8760191

קידוח בטון עבור מעברים לצנרות אינסטלציה, חשמל, גז

בעת בניית בית פרטי, בניית מפעלי תעשייה, בניית משרדים ובנייה כוללת של מקומות אשר נדרשים להכיל כבלים של חשמל, גז, ביובים, תשתיות מים ובנושאי ם אחרים אשר מוכנסים בצינורות שבתוך הקירות עצמן, הדבר מחייב את הקידוח בבטון באופן מקצועי, נכון וללא פגיעה בקיר עצמו וללא יצירת סדקים.

צינורות אלו המכילים חומרים מסוכנים לאדם בעת מגע ומחויבים להיות בעלי תקנים חמורים ומאובטחים, אנשי המקצוע העוסקים בתחום הקידוח בבטון יכולים לאפשר את העבודה הסימטרית, המתאימה, העיגולית והיפה ביותר כשמדובר על חשמל או על גז, הנושא הנו מסוכן לא מעט לבני אדם ויכול במצבים שונים אשר קרו לא פעם ולא פעמיים בעבר לסכנת חיים ולהריגת אנשים רבים.

קדיחת בטון למטרת מעברים לצינורות בנושאים אלו הנה מחויבת להיות על ידי אנשי מקצוע מנוסים.

חייגו: 1700-702-750